عروس شهادت

طلبه و پاسدار شهيد مصطفي رهنما+ رفت تا با عروس شهادت* ازدواج کند.
مصطفي” سالهاست متاهل است…