پنجره فولاد

يا امام رضا (ع)پنجه هايم در پنجره فولادت قفل شده و دلم در آسمانت باراني…

يا ضامن آهو (ع)، دستم را بگشا.