ندا

او فقط فريب تو را خورده بود، آمده بود تا عطش قدرتت رفع شود.

خون “ندا”ي ما سيرابت کرد؛ موسوي؟

مناظره

چهار سال دروغ گفتند تا روز مناظره

حق به حق دار رسيد و امروز روز مکافات است.

ادامه خواندن مناظره