خالق كلمات

قلم

“ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ”

قسم به حيات بخش کلمات و به مخلوقاتش. ادامه خواندن خالق كلمات

پنجره فولاد

يا امام رضا (ع)پنجه هايم در پنجره فولادت قفل شده و دلم در آسمانت باراني…

يا ضامن آهو (ع)، دستم را بگشا.

مرگ

قبر

ميليون ها بار کف پاهايت را مي بوسم،

به عشق روزي که جسم لختت را به آغوش کشم…

چشم به راه سينه چاکت، “خاک”