مرگ

قبر

ميليون ها بار کف پاهايت را مي بوسم،

به عشق روزي که جسم لختت را به آغوش کشم…

چشم به راه سينه چاکت، “خاک”