دین سبز

کفر و الحاد و همجنس بازی!

اصول دینت را گفتی ولی نگفتی! پیامبرت کیست؟