او فلسطينی بود!

کودک فلسطيني«لدر ظلم چرا دير آمد؟

نکند خار به پايش رفته!

چه عجيب است

خدايا! چه شده؟

کودکم

شش ماهه

لاغر اما زنده

نکند معجزه اي در راه است…؟»

لحظه اي بعد، ولي

خانه اش ويران شد.

قبر حتي نشد از خاک نصيب جسمش

کودکش زنده

نفس داشت هنوز

مشت کودک خاکي

خاک آن خانه ويران چه کند با شيطان؟

… او فلسطيني بود.

ادامه خواندن او فلسطينی بود!

مرگ

قبر

ميليون ها بار کف پاهايت را مي بوسم،

به عشق روزي که جسم لختت را به آغوش کشم…

چشم به راه سينه چاکت، “خاک”