حلقه های شیطانی

دریافت مقاله تصویری “حلقه های شیطانی”

جنبش راه سبز امید

عکس خودم در سن پنج سالگی

ببین! سبز پوشیده ام.

پس مرا هم بکش؛ ریگی*!

ادامه خواندن جنبش راه سبز امید