قدر

قدر نشینت شدم، قطره قطره باریدم

به لبخندی میهمانم کن؛ خدا.

بهار

حضرت آيت الله سيد علي خامنه اي (مدظله) در شيرازگمان مي کردم که مهمان است …

آمد …

ديدم که مهمانم .

چه ميزبان بي ريايي !

ادامه خواندن بهار