بصیرت

امام خامنه ای و علی اصغر

گریه اصغر، بیتابی برای شهادت بود!

کاش خواص کوفه به اندازه طفل شش ماهه بصیرت داشتند.

او فلسطينی بود!

کودک فلسطيني«لدر ظلم چرا دير آمد؟

نکند خار به پايش رفته!

چه عجيب است

خدايا! چه شده؟

کودکم

شش ماهه

لاغر اما زنده

نکند معجزه اي در راه است…؟»

لحظه اي بعد، ولي

خانه اش ويران شد.

قبر حتي نشد از خاک نصيب جسمش

کودکش زنده

نفس داشت هنوز

مشت کودک خاکي

خاک آن خانه ويران چه کند با شيطان؟

… او فلسطيني بود.

ادامه خواندن او فلسطينی بود!