فرمان چهارم / حکومت نظامی اینترنت را در هم بشکنید

جامعه مجازی و دهکده جهانی مد نظرشان شکل گرفته است و بسیار هم به آن می بالند. گویی جهان مجازی ساخت آمریکا دقیقا همانگونه است […]

فرمان چهارم / حکومت نظامی اینترنت را در هم بشکنید ادامه مطلب ...