فرمان نهم / کرسی های اینترنتی آزاد اندیشی تشکیل دهید

امروزه برای مبارزه با حجوم افکار شیطانی و انحرافی به اندیشه های پاک جوانان و واکسینه کردن جامعه لازم است مباحث روز را به بحث […]

فرمان نهم / کرسی های اینترنتی آزاد اندیشی تشکیل دهید ادامه مطلب ...